Úvod do PowerShell pro Azure IaaS

Proč řešit něco jiného, když má Azure tak pěkné GUI? Když něco dělám poprvé, dělám to v Azure portálu. Když chci něco sledovat, monitorovat, prohlédnout si možnosti, použiji portál. Co když ale chcete kolegovi předat návod na vytvoření nějakého prostředí a ono to skončí jako padesátistránkový dokument se screenshoty? Jak pravděpodobné je, že se uklepne? Jak zajistit opakovatelnost? Proč to klikání trvá tak dlouho? Proč musím u počítače sedět a čekat, až skončí jeden krok, abych udělal další?

Dříve či později začnete hledat něco rychlejšího, automatizovanějšího, opakovatelnějšího. Může to být interaktivní nebo skriptované použití PowerShell nebo Azure CLI. Možná máte blíže k programování a napíšete si to s využitím SDK třeba v Pythonu, Ruby nebo Javascriptu (což jsou varianty, ve kterých mám osobně preference), případně v Javě, .NET či PHP. Nebo použijete desired state ARM šablony (to je perfektní varianta, za mne nejlepší!) nebo nějaký nadstavbový nástroj (moje nejoblíbenější jsou Terraform a Ansible). Dnes zůstaneme u PowerShell.

Začátek má být jednoduchý, aby se to člověku hned podařilo a motivovalo k další práci. Pojďme dnes tedy začít s PowerShell pro Azure IaaS tak, že si vytvoříme jednu virtuální mašinu. Na závěr udělejme skript, který jich vytvoří na jedno volání kolik chceme, třeba deset.

PowerShell a Azure

Linux uživatelé vždy měli k dispozici velmi mocná textová prostředí jako je bash. Svět Windows byl hodně klikací a zkušenost v “cmd” ... řekněme neohromující. Nicméně Microsoft před deseti lety začal pracovat na PowerShell, který se ve verzi 2.0 stal integrální součástí Windows 7 a Windows 2008 R2. Povedl se a práce s ním je intuitivní a velmi příjemná. Nabídne interaktivní režim, kde se příkazy rovnou vykonávají i možnost vytvářet skripty nebo pracovat v prostředí, kde skript píšete, máte okamžitou nápovědu a pak ho můžete vykonat v dávce (PowerShell ISE). PowerShell je řekl bych někde mezi příkazovou řádkou a programovacím jazykem. Nedosahuje flexibility a programátorských konceptů jako třeba Python, ale má zabudované pokročilé a velmi užitečné konstrukty jako je ForEach. Před nějakým časem dokonce Microsoft oznámil práci na PowerShell i pro Linux.

PowerShell ekosystém umí instalovat rozšíření pro další funkce, které nejsou přímo jeho součástí. Azure výbava patří do této kategorie. Instalace je snadná – spusťte PowerShell okno jako správce a zadejte:

PS C:\ Install-Module AzureRM

Vytváříme VM v PowerShell

Nejprve se zalogujeme do Azure naším účtem.

Login-AzureRmAccount

Dále vytvoříme novou skupinu zdrojů s názvem “test”.

New-AzureRmResourceGroup -Name test -Location westeurope

V této skupině si vytvoříme storage account, tedy prostor pro ukládání dat a také samozřejmě disků našich VM.

New-AzureRmStorageAccount -ResourceGroupName test -Name tomastore -Location westeurope -SkuName Standard_LRS -Kind "Storage"

Pusťme se do síťařiny. Vytvoříme si nejprve nový subnet s nějakými interními adresami a tento objekt uložíme do proměnné (abychom se na něj mohli odkazovat). Následně vytvoříme novou privátní síť, která bude právě tento subnet obsahovat a objekt sítě si uložíme do proměnné. Ve třetím kroku získáme veřejnou IP adresu a na závěr necháme vzniknout virtuální síťovou kartu v našem subnetu a k této kartě přiřadíme naší veřejnou adresu.

$sub1= New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name sub1 -AddressPrefix "10.1.1.0/24"
$net1= New-AzureRmVirtualNetwork -Name net1 -ResourceGroupName test -Location westeurope -AddressPrefix "10.1.1.0/24" -Subnet $sub1
$pip= New-AzureRmPublicIpAddress -Name pip1 -ResourceGroupName test -Location westeurope -AllocationMethod Static
$nic1= New-AzureRmNetworkInterface -Name nic1 -ResourceGroupName test -Location westeurope -SubnetId $net1.Subnets[0].Id -PublicIpAddressId $pip.Id

Začneme si budovat konfiguraci VM a určíme její velikost.

$vm1 = New-AzureRmVMConfig -VMName vm1 -VMSize "Standard_DS1_v2"

Určíme si způsob přihlášení do této VM. Nejprve vytvoříme objekt $cred (credentials), kam bychom dali jméno a heslo, ale v mém případě to heslo bude prázdné (chci totiž použít login SSH klíčem). Tyto přiřadíme k našemu objektu $vm1, kam postupně přidáváme všechna potřebná nastavení VM. Na konec do ní ještě přidáme náš veřejný SSH klíč.

$creds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("tomas", (new-object System.Security.SecureString))
$vm1 = Set-AzureRmVMOperatingSystem -VM $vm1 -Linux -ComputerName vm1 -Credential $creds -DisablePasswordAuthentication
$vm1= Add-AzureRmVMSshPublicKey -VM $vm1 -Path “/home/tomas/.ssh/authorized_keys” -KeyData "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDFhm1FUhzt/9roX7SmT/dI+vkpyQVZp3Oo5HC23YkUVtpmTdHje5oBV0LMLBB1Q5oSNMCWiJpdfD4VxURC31yet4mQxX2DFYz8oEUh0Vpv+9YWwkEhyDy4AVmVKVoISo5rAsl3JLbcOkSqSO8FaEfO5KIIeJXB6yGI3UQOoL1owMR9STEnI2TGPZzvk/BdRE73gJxqqY0joyPSWOMAQ75Xr9ddWHul+v//hKjibFuQF9AFzaEwNbW5HxDsQj8gvdG/5d6mt66SfaY+UWkKldM4vRiZ1w11WlyxRJn5yZNTeOxIYU4WLrDtvlBklCMgB7oF0QfiqahauOEo6m5Di2Ex"

Přidejte k objektu $vm image. Potřebné údaje (Offer, SKU, …) jsem si opsal v portálovém GUI, ale existují příkazy, kterými můžete vyhledávat přímo v PowerShellu.

$vm1 = Set-AzureRmVMSourceImage -VM $vm1 -PublisherName Canonical -Offer UbuntuServer -Skus 16.04.0-LTS -Version "latest"

Přiřadíme si virtuální síťovou kartu.

$vm1 = Add-AzureRmVMNetworkInterface -VM $vm1 -Id $nic1.Id

Teď musíme zajistit disk. V prvním kroku načteme náš storage account a vybudujeme URI našeho disku s tím, že název určíme jako vm1.vhd. Toto URI k objektu $vm přiřadíme.

$storageAcc = Get-AzureRmStorageAccount -ResourceGroupName test -AccountName tomastore
$osDiskUri = $storageAcc.PrimaryEndpoints.Blob.ToString() + "vhds/vm1.vhd"
$vm1 = Set-AzureRmVMOSDisk -VM $vm1 -Name vm1 -VhdUri $osDiskUri -CreateOption fromImage

Jdeme na to, vytvoříme VM !

New-AzureRmVM -ResourceGroupName test -Location westeurope -VM $vm1

Po nějaké době se budeme moci připojit, veřejnou IP si vypíšeme takhle:

Write-Host "VM public IP: " $pip.IpAddress

Podívejte se na výsledek také v portálu – to všechno se nám podařilo vytvořit skriptem. Když budete takových VM potřebovat 20 s drobnými rozdíly v image či velikosti, snadno uděláte skript, který spustíte, odejdete na kafe a mezitím se vše připraví.

Pokud chceme, můžeme všechny zdroje vymazat tak, že zlikvidujeme celou resource group.

Remove-AzureRmResourceGroup -Name test

Skriptování

Pokud dostanete příkazy do hlavy, můžete je používat v interaktivním režimu a budete rychlejší, než v portálu. To ale chce dost cviku. Pro začátek bude lepší připravit třeba skript, který bude vykonávat činnost, kterou v IT děláte často. Budete ho parametrizovat na vstupu a budou ho moci využívat i kolegové bez nutnosti znát jeho detaily.

Zkusme něco jednoduchého, tedy v zásadě přesně to, co jsme dělali v tomto článku. Jen umožníme do skriptu vložit jedno nebo několik jmen VM a necháme skript vytvořit všechny. Zadáme skript a jako parametr mu dáme třeba pět jmen VM a odejdeme na kávu.

Skript by mohl vypadat nějak takhle:

param([String[]] $VMs, $resourceGroupName)

$storageName = (Get-Random -Maximum 9999).ToString()

# Create resource group
New-AzureRmResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location westeurope

# Create storage account
$storageAcc = New-AzureRmStorageAccount -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name $storageName -Location westeurope -SkuName Standard_LRS -Kind "Storage"

# Common resources and variables
$sub1= New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name sub1 -AddressPrefix "10.1.1.0/24"
$net1= New-AzureRmVirtualNetwork -Name net1 -ResourceGroupName $resourceGroupName -Location westeurope -AddressPrefix "10.1.1.0/24" -Subnet $sub1
$creds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("tomas", (new-object System.Security.SecureString))

foreach ($VM in $VMs) {
  $pipname = $VM + "pip"
  $nicname= $VM + "nic"
  $osDiskUri = $storageAcc.PrimaryEndpoints.Blob.ToString() + "vhds/" + $VM + ".vhd"
  $pip= New-AzureRmPublicIpAddress -Name $pipname -ResourceGroupName $resourceGroupName -Location westeurope -AllocationMethod Static
  $nic= New-AzureRmNetworkInterface -Name $nicname -ResourceGroupName $resourceGroupName -Location westeurope -SubnetId $net1.Subnets[0].Id -PublicIpAddressId $pip.Id
  $myvm = New-AzureRmVMConfig -VMName $VM -VMSize "Standard_DS1_v2"
  $myvm = Set-AzureRmVMOperatingSystem -VM $myvm -Linux -ComputerName $VM -Credential $creds -DisablePasswordAuthentication
  $myvm= Add-AzureRmVMSshPublicKey -VM $myvm -Path "/home/tomas/.ssh/authorized_keys" -KeyData "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDFhm1FUhzt/9roX7SmT/dI+vkpyQVZp3Oo5HC23YkUVtpmTdHje5oBV0LMLBB1Q5oSNMCWiJpdfD4VxURC31yet4mQxX2DFYz8oEUh0Vpv+9YWwkEhyDy4AVmVKVoISo5rAsl3JLbcOkSqSO8FaEfO5KIIeJXB6yGI3UQOoL1owMR9STEnI2TGPZzvk/BdRE73gJxqqY0joyPSWOMAQ75Xr9ddWHul+v//hKjibFuQF9AFzaEwNbW5HxDsQj8gvdG/5d6mt66SfaY+UWkKldM4vRiZ1w11WlyxRJn5yZNTeOxIYU4WLrDtvlBklCMgB7oF0QfiqahauOEo6m5Di2Ex"
  $myvm = Set-AzureRmVMSourceImage -VM $myvm -PublisherName Canonical -Offer UbuntuServer -Skus 16.04.0-LTS -Version "latest"
  $myvm = Add-AzureRmVMNetworkInterface -VM $myvm -Id $nic.Id
  $myvm = Set-AzureRmVMOSDisk -VM $myvm -Name $VM -VhdUri $osDiskUri -CreateOption fromImage
  New-AzureRmVM -ResourceGroupName $resourceGroupName -Location westeurope -VM $myvm
  Write-Host $VM " public IP: " $pip.IpAddress
}

Otevřeme si PowerShell session, nalogujeme se do Azure a spustíme skript:

skript.ps1 -VMs vm1,vm2,vm3 -resourceGroupName test

Pak už jen čekáme.

 

Azure portál je velmi  příjemný, ale pro některé úlohy je rychlejší textový systém a skriptování. Pokud jste doma ve světě Windows, proč neskusit PowerShell?Jak na Terraform pro Azure služby, které jsou zatím jen v Preview Automatizace
Datové hřiště - zpracování proudu událostí s Azure Stream Analytics nakopnuté Terraformem Automatizace
Datové hřiště - generátory fake dat do kontejneru zabalené Terraformem v Azure nahozené Automatizace
Datové hřiště - jak si hrát s daty bez sebemenšího kliknutí s Terraform a Azure Automatizace
Federace tokenů GitHub Actions s Azure Active Directory pro přístup z vaší CI/CD do Azure bez hesel Automatizace